Bambus-Stuttgart Halmaustrieb von Phyllostachys Nigra Henonis Bambus-Stuttgart Stuttgart Halmaustrieb von Phyllostachys Nigra Henonis
Neu im Programm

Phyllostachys Nigra Henonis

Gold Haar Bambus Synonym: Phyllostachys veitchiana, Ph. puberula, Ph. montana

Bestellnummer: BF-3082-MM367